Общи условия

Общи условия за ползване на услугите на Образователен център "Да Винчи"

 

Общи разпоредби

1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Образователен център “Да Винчи” и потребителите на услугите, свързани с обученията, които той предлага.

2. Потребителят на услугите („курсист“ и/или „родител“) се съгласяват с и приемат общите условия, когато се запишат за обучение в Образователен център „Да Винчи“.

I. Основни понятия по смисъла на настоящите Общи условия. Изброените понятия са използвани със следното значение:

"Курсист" е всяко физическо лице, което ползва обучителните услуги на Образователен център “Да Винчи”.  

"Родител" е родителят или настойникът на курсист под 18 години.  

II. Записване за курс

1. Записването за курс става през имейл (на имейл info@davincikids.eu) или чрез попълване на форма за записване, която може да бъде намерена на сайта на Образователен център "Да Винчи" и заплащане на таксата за обучение за съответния курс в определените срокове, съобразно обявените на сайта и с имейл към курсиста и/или родител цени и условия. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.

2. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на таксата или първата дължима вноска от таксата.

3. Записването на курсисти под 18 години се прави от родител/настойник.  

III. Такси и начин на плащане 

1. Таксите на обучение за всеки курс са посочени на сайта на Образователен център “Да Винчи”

2. Начин на плащане

2.1 Курсовете се ПРЕДПЛАЩАТ при обявените на страниците на съответните курсове в уебсайта на Образователен център "Да Винчи"  цени, съответно по определен график, изпратен по имейла на всеки курсист/родител преди началото на учебната година.

2.2 Обявените такси за обучение НЕ включват учебници, учебни пособия и учебни материали. Когато използването на такива е необходимо, всеки преподавател препоръчва на родителите/курсистите в неговия курс закупуването на конкретни материали.

4. Образователен център “Да Винчи” си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение, обявени в страницата, като това не променя размера на таксата на вече записаните ученици.

IV. Прекъсване на обучението и отсъствие от обучение от страна на клиента

1. Когато курсистът е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в курса за целия период на обучение.

2. При невъзможност на курсиста да се включи присъствено в някое занятие, той има възможност да се включи онлайн в занятието. В този случай курсистът трябва да уведоми Образователен център „Да Винчи“ предварително, за да получи линк към онлайн занятието. При невъзможност курсистът да се включи онлайн, той получава домашната работа и трябва да поиска от Образователен център „Да Винчи“ информация за взетата тема на пропуснатото от него занятие.“

3. Ако на курсист се наложи да прекъсне курса поради изключителни обстоятелства, всеки случай се решава индивидуално от управителя.

4. Със записването си на курс, курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебни занятия, Образователен център “Да Винчи” не връща част от таксата на курсиста.  

5. Случаи с по-продължителни отсъствия по медицински причини, се разглеждат индивидуално от управителя.

V. Прекратяване на обучението от страна на Образователен център “Да Винчи”

1. Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Образователен център “Да Винчи” в следните случаи:

1.1 Лошо и неприемливо поведение на курсиста. Образователен център “Да Винчи” има правото да прекрати обучението на курсист, който  има лошо и неприемливо поведение и с това пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.

1.2 Незаплащане на такса. Образователен център “Да Винчи” има правото да прекрати обучението на курсист, който забавя или не плаща вноските на обучение в сроковете, посочени в графика, изпратен на курсиста и/или на родителя.

1.2 Две ненаписани или непълно написани** домашни са основание курсистът да бъде отстранен от занятията окончателно. 
*
Грешки в задачите или в разписването им не са основание за притеснение нито за курсиста, нито за родителя и не се броят за ненаписано домашно. 
**Непълно написано домашно означава да има задача или задачи, по които детето не е работило и няма никакъв запис. 

2. Образователен център “Да Винчи” си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчно курсисти. В такива случаи ще предложим алтернатива - в друга група или възстановяване на цялата такса за обучение. Такса за обучение се връща в пълен размер единствено и само при отмяна на курс.

VI. График на занятията.

1. Графикът на занятията е определен преди началото на курса и не се променя заради странични и други ангажименти от страна на курсиста. Единствено промени настъпват при необходимост поради промяна в смяната на курсиста в училище.

2. Родителят е длъжен да информира за промени в смяната на курсиста 2 седмици преди началото на всеки срок.

3. Образователен център “Да Винчи” си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия при възникнали неочаквани обстоятелства. За такива промени родителите ще бъдат уведомявани своевременно.

4. В случай на непроведено занятие по вина на Образователен център „Да Винчи, на курсиста/родителя се дава възможност за взимане на занатието в друг, удобен и за двете страни, ден и час.

VII. Обучение.

В този процес на обучение има три страни: Родителите, курсистът и преподавателят. В интерес на всяка една от тези страни е обучението да е ефективно и резултатно. И трите страни са съгласни, че за да реализират тези две цели е нужно да се спазват определени правила. Тези основни правила са част от общите условия, които всяка от страните приема. И трите страни се съгласяват да спазват тези условия.

Курсистът се задължават:

1. Да пише дадените домашни, като всяка задача има опит за решение, и да ги представи в началото на следващото занятие.

2. При отсъствие дадените за съответното занятие домашни работи, се предоставят на курсиста и той  се задължава да реши домашната работа и да я представи на следващото занятие.

3. Ако курсистът няма да може да присъства на дадено занятие, разписаните домашните се снимат и се изпращат по имейл до Образователен център „Да Винчи“.

4. Ако курсистът е бил в лошо здравословно състояние и не е бил в състояние да работи по домашната работа между двете занятия, курсистът или родителят изпраща по имейл информация за това.

Родителите се задължават:

1. Да упражняват контрол и да гарантират, че домашните работи ще бъдат решени и всяка задача от тях ще има опит за решение.

2. Родителят подписва домашното в тетрадката за домашна работа като слага датата на преглед и подписване. 

* Ненаписването на домашните е вредно за обучението на курсиста, рязко намалява резултата от обучението и затова е недопустимо.

VII. Конфиденциалност и защита на лични данни

1. Образователен център “Да Винчи” може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни за курсиста и неговите родители/настойници. При записване за курс, курсистът и неговите родители/настойници предоставят доброволно необходимите лични данни и се съгласяват да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

2. Образователен център “Да Винчи” има правото да снима учебния процес и да използва материалите за презентационни цели на своята дейност.  

VIII. За всякакви въпроси използвайте електронната ни поща info@davincikids[m8] .eu.

Настоящите Общи условия влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 21 юли 2022г. Образователен център “Да Винчи” прави общите си условия публични за клиентите си, като ги публикува в уебстраницата си. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става чрез публикуването на променените Общи условия в уебстраницата на Образователен център “Да Винчи”.

 

Контакти

Карта

Настройки за поверителност

Ние използваме "бисквитки", за да осигурим функционалността на сайта плюс от Google Analytics, за да анализираме трафика за целите на статистика. Имате възможност да ги изключите с бутоните долу. Погрижете се за Вашите лични данни онлайн

Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате