Външно оценяване 4 клас БЕЛ

1
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
09 май 2019 г.
Слушай внимателно текста и го запиши под диктовка.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2
Прочети внимателно текста и отговори на въпросите към него.
Лъвът и лисицата
Натежали годините на стария лъв. Почнал да гони с голяма мъка жертвите си. Не
можел вече да си хваща плячка. Повлякъл се гладен из гората. Дълго мислил как да си
изкара прехраната и решил да си помогне с измама. Прибрал се в пещерата си и надал рев:
— Братя и сестри – вълци, мечки, елени, зайци и лисици, елате да ме видите, защото е
настъпил последният ми час! Отивам си!
Полъгали се горските зверове и се навървили един след друг към лъвската пещера.
Там старият лъв ги посрещал със силни удари и ги повалял на земята. Много доверчиви
зверове издъхнали под лапите му.
Най-подир се задала и лисицата.
— Как си, господарю? – надникнала тя отвън, но вътре в пещерата не влязла.
— Ох – изпъшкал лъвът, – зле съм. Няма да ме бъде. Влизай по-скоро!
— Благодаря за поканата, господарю, но аз не смея да вляза вътре.
— Защо? – учудено попитал лъвът.
— Защото гледам, че всичките стъпки на зверовете, които са дошли преди мене, са
насочени навътре към пещерата. Който е влязъл при тебе — навън не е излязъл. Сбогом,
господарю!
И хитрата лисица побягнала здрава и читава.
По Ангел Каралийчев
1. Какво направил лъвът, когато се прибрал в пещерата си?
А) започнал да се лекува
Б) нахранил се обилно
В) повикал животните да го видят
2. Защо лъвът решил да си послужи с измама? Запиши две причини.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3
3. Коя от думите описва най-добре лъва от текста? Отбележи със знака √.
почтен
подъл
ловък
Посочи две доказателства за това.
Първо доказателство:…………………………………………………………………………….
Второ доказателство:……………………………………………………………………………
4. Каква е лисицата според текста?
А) лицемерна
Б) прозорлива
В) лукава
5. Какво прави лисицата, за да не стане жертва на лъва?
А) обсипва го с любезности
Б) отказва да влезе в пещерата
В) предлага му храна
6. Лъва или лисицата би избрал за свой приятел? Отбележи със знака √.
Лъва
Лисицата
Посочи две причини, с които да обясниш своя избор.
Първа причина: ………………………………………………………………………………….
Втора причина: ………………………………………………………………………………….
7. Какъв извод си направи за постъпката на лъва?
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...….

4
8. Какви думи са лъв и лъвска?
А) синоними
Б) многозначни
В) сродни
9. Какво е по цел на изказването изречението: Благодаря за поканата, господарю, но
аз не смея да вляза вътре.
А) въпросително
Б) възклицателно
В) съобщително
Прочети само оцветената част от текста и реши следните задачи:
10. Открий в оцветения текст съществителното име от мъжки род и го запиши.
………………………………………………………………………………………………………
11. Препиши сложното изречение от оцветения текст.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В IV КЛАС
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
9 май 2019 г.
ДИКТОВКА
Бухалът е голяма нощна птица. Перушината му е мека и пухкава. Носът му е
крив, а очите кръгли, жълти като на кокошка. На главата му има две пера. Те сякаш са
рогчета. Ноктите му са остри и силни. Хване ли животно – не го изпуска.
Когато настъпи нощта, излиза на лов. Лети тихо и щом забележи заек, безшумно
се спуска и го хваща.
По Емилиян Станев
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В IV КЛАС
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
9 май 2019 г.
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДИКТОВКАТА

Критерии за оценка при диктовката Брой точки
1. Правопис на звучни съгласни пред беззвучни (рогчета, изпуска,
бе
зшумно)
1
2. Правопис на звучна съгласна в края на думата (крив, лов) 1
3. Правопис на гласните в неударена сричка (бухалът, тръгнал,
пер
ушината, очите, кокошка, главата, сякаш, настъпи, тихо,
забележи )
1
4. Разделно писане на думи без свое ударение (е голяма, перушината
му, е мека, и пухкава, носът му, е крив, а очите, на кокошка, на
главата му, са рогчета, ноктите му, са остри, и силни, хване ли, не го
изпуска, на лов, и щом, се спуска, и го хваща )
1
5. Правопис на думи с я (голяма, сякаш ) 1
6. Правопис на думи с щ (щом, нощна, нощта, хваща ) 1
Максимален брой 6

Бележки:
Критериите за оценка на диктовката включват примери за думи, при които
ученикът може да сгреши.
В думи, съдържащи правописни особености по повече от един критерий, всяка
грешка се отчита според конкретния критерий.
Точка не се отчита, ако е допусната грешка в повече от една дума по съответния
критерий.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
9 май 2019 г.
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Текст за четене: Лъвът и лисицата

Критерии за задача № 2 Брой
точки
1. За посочени две адекватни причини 2
2. За посочена една адекватна причина 1
3. За неадекватен отговор или непосочени причини 0
4. За липса на отговор 0
Максимален брой 2

Примери за приемливи отговори:
Лъвът бил стар и не можел да си улови плячка.
Лъвът бил гладен.

Критерии за задача № 3 Брой
точки
1. За отбелязан приемлив отговор и посочени две адекватни доказателства 2
2 За отбелязан приемлив отговор и посочено една адекватно доказателство 1
3. За отбелязан неприемлив отговор и посочено неадекватно доказателство 0
4. За неприемлив отговор и/или за липса на посочена причина 0
5 За липса на отговор 0
Максимален брой 2

Примери за приемливи отговори:
Лъвът е подъл, защото си служи с измама, за да се нахрани.
Лъвът е подъл, защото примамва нечестно животните.

Критерии за задача № 6 Брой
точки
1. За посочени две адекватни причини за избор на отговора 2
2. За посочена една адекватна причина за избор на отговора 1
3. За неадекватен отговор или непосочени причини 0
4. За липса на отговор 0
Максимален брой 2

Примери за приемливи отговори:
Лисицита - проявява наблюдателност и съобразителност.
Лъвът - намира решение, когато е затруднен; надхитря наивните животни.

Критерии за задача №7 Брой
точки
1. За адекватен извод 1
2. За неадекватен извод 0
3. За липса на отговор 0
Максимален брой 1

Примери за приемливи отговори:
С подлост не бива да спечелваме дори храната си.

Критерии за задача №10 Брой
точки
1. За правилно посочено съществително име от мъжки род 1
2. За посочени други части на речта 0
3. За липса на отговор 0
Максимален брой 1

Правилен отговор: лъв

Критерии за задача № 11 Брой
точки
1. За правилно посочено сложно изречение 1
2. За посочено просто изречение 0
3. За липса на отговор 0
Максимален брой 1

Правилен отговор:
Дълго мислил как да си изкара прехраната и решил да си помогне с измама.
Бележки:Посочените отговори са примерни
За приемлив се приема отговорът, записан с изречение, израз или цитат от текста.
Не се отчитат правописните грешки в написания от ученика свободен отговор.

Ключ за отговорите на задачите с избираем отговор:

№ на задачата Верен отговор Брой
точки
№ 1 В 1
№ 4 Б 1
№ 5 Б 1
№ 8 В 1
№ 9 В 1

 

 

Контакти

Карта

Настройки за поверителност

Ние използваме "бисквитки", за да осигурим функционалността на сайта плюс от Google Analytics, за да анализираме трафика за целите на статистика. Имате възможност да ги изключите с бутоните долу. Погрижете се за Вашите лични данни онлайн

Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате